Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy- en cookiestatement Bulsink

Bulsink, omvattende Bulsink Retail B.V., Bulsink Bouw B.V., Bulsink Group B.V., Bulsink Retail International B.V. en Bulsink France SAS (hierna verwezen naar als “wij”), verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving, zoals Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG”). 

Wij verwerken persoonsgegevens via onze website (www.bulsink.nl). In dit privacy- en cookiestatement willen wij u informeren over de persoonsgegevens die wij verzamelen, de verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren en uw rechten als betrokkene wanneer u een bezoek brengt aan onze website. 

Dit document bevat de volgende informatie: 

  1. Verwerking van persoonsgegevens en het doel daarvan;
  2. Juridische gronden voor het verwerken van persoonsgegevens; 
  3. Overdracht van gegevens aan derden; 
  4. Beveiliging van persoonsgegevens; 
  5. Verwijderen van persoonsgegevens (bewaartermijnen); 
  6. Uw rechten als betrokkene; 
  7. Wijzigingen; en 
  8. Contactgegevens. 

 

1. Verwerking van persoonsgegevens en het doel daarvan

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “betrokkene”), zoals een naam, e-mailadres en/of een telefoonnummer. De verwerkingsactiviteiten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij verrichten heeft tot doel om ons de mogelijkheid te bieden om te communiceren met (potentiële) relaties.  Wij verwerken de persoonsgegevens die van onze website afkomstig zijn. 

Verwerking van persoonsgegevens op onze website

Over u, onze bezoeker van de website, verwerken wij: naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of gebruiksgegevens verkregen via cookies. 

Om contact met ons op te nemen over een vraag over onze dienstverlening of uw rechten onder de AVG, kunt u via onze website ons kantooradres, telefoonnummer en e-mailadres vinden. Afhankelijk van de wijze waarop u besluit ons te benaderen, verwerken wij uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze persoonsgegevens verwerken wij om u spoedig van een reactie te kunnen voorzien.  

Om een functionele website aan te bieden, gebruiken wij cookietechnologie om websitegebruiksgegevens te verzamelen en om onze diensten aan u te verbeteren. Op onze website gebruiken wij Google Analytics. 

Google Analytics gebruikt analytische cookies. Analytische cookies stellen ons in staat het aantal bezoekers van onze website te herkennen en te tellen, ons te laten zien hoe bezoekers zich op onze website gedragen en vast te stellen welke inhoud wordt gelezen. Dit helpt ons om te bepalen hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht en om de meest populaire delen van onze website en/of diensten te bepalen. Dit helpt ons om de website en de dienstverlening voor u te verbeteren. Door het plaatsen van deze cookies verwerken wij uitsluitend anonieme analytische gegevens van u. Er worden geen persoonlijke gegevens zoals naam of IP-adres verwerkt. 

Verwerking van persoonsgegevens bij een sollicitatie

Betrokkene kunnen via onze website solliciteren. Wij verwerken enkel sollicitatiegegevens gedurende het sollicitatieproces en met als doel de geschikte kandidaat voor een functie te vinden. Deze gegevens delen wij met geen enkele derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de sollicitant, tenzij de wet ons daartoe verplicht. De persoonsgegevens die tijdens een sollicitatieproces worden verwerkt worden uiterlijk vier weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien wij van de sollicitant toestemming hebben gekregen om de persoonsgegevens tot één jaar na het sollicitatieproces te bewaren, kunnen de gegevens langer worden bewaard en kunnen wij de sollicitant informeren als er binnen dat jaar een passende functie beschikbaar komt.

 

2. Juridische grond voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Wij streven ernaar uw gegevens alleen te verzamelen en te verwerken voor bepaalde legitieme zakelijke doeleinden, nadat wij hebben gecontroleerd of de fundamentele rechten en vrijheden van u als betrokkene niet ernstig worden aangetast. Dit omvat het vergemakkelijken en verbeteren van uw ervaring met het gebruik van onze website en onze gerelateerde diensten. 

 

3. Overdracht van gegevens aan derden

De persoonsgegevens van onze relaties middels het gebruik van de website worden enkel door ons verwerkt en worden niet aan derden overgedragen. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij op basis van een wettelijke plicht geacht worden inzage te geven in uw gegevens of uw gegevens openbaar te maken.  

 

4. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, en tegen alle andere vormen van onwettige verwerking. 

 

5. Verwijderen van persoonsgegevens (bewaartermijnen)

Wij slaan enkel uw persoonsgegevens op die nodig zijn voor de dienstverlening die wij leveren. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, tenzij wettelijk anders vereist. Voor bezoekers van onze website die ons hun contactgegevens verstrekken, zullen wij de gegevens verwijderen binnen twee maanden na het beantwoorden van uw vraag, dan wel uw verzoek.  

 

6. Uw rechten als betrokkene

U, als betrokkene, heeft het recht om van ons een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om te vragen om rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om ons te vragen om beperking van de verwerking, u heeft het recht tot het maken van bezwaar tegen specifieke verwerkingsactiviteiten en het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie. 

Indien en voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens (deels) baseren op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. 

Verzoeken om uw rechten uit te oefenen kunt u bij ons indienen via de contactgegevens aan het einde van dit privacy- en cookiestatement. Wij kunnen om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen. Wij reageren binnen vier weken op binnenkomende verzoeken. 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, voor het geval u merkt dat uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door ons worden geschonden. 

 

7. Wijzigingen 

Ons privacy- en cookiestatement wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie vindt u op www.bulsink.nl en is op aanvraag beschikbaar. 

 

8. Contactgegevens

Bij vragen of klachten over de manier waarop Bulsink persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via: info@bulsink.nl 

 

Ready for the future?

Let's build together