Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BULSINK RETAIL B.V. 

Artikel 1. Definities

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: “de Voorwaarden”) verstaan onder:

-“BULSINK”: Bulsink Retail B.V. (KvK-nummer 17168876). Zij houdt zich bezig met

gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g., SBI-code 439999, SBI-code 74103, SBI-code

731102. Het laten uitvoeren, coördineren en begeleiden van projecten betreffende de

inrichting van onroerende zaken, winkelinrichtingen alsmede standbouw. Verbouw,

interieurwerken t.b.v. zorgsector. Het verstrekken van adviezen in deze branche en de handel

in interieur-verzorgingsmaterialen.

-“Opdrachtgever”: de natuurlijke- en/of rechtspersoon, die met BULSINK een overeenkomst

aangaat.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Voorwaarden

De Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, alsmede op alle

rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien, tussen BULSINK en een opdrachtgever, waarop

BULSINK de Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de Voorwaarden

niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Een aanbod van een derde wordt slechts

aanvaard indien niet de voorwaarden van die aanbieder maar de Voorwaarden van BULSINK

van toepassing zijn.

 

Artikel 3. Offertes

De door BULSINK gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, te

rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen

zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. BULSINK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de

eisen van goed vakmanschap uitvoeren, zonder daarmee geacht te worden een

resultaatverbintenis op zich te hebben genomen.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft

BULSINK het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever

zal de daaraan verbonden kosten voor haar rekening nemen. De opdrachtgever heeft enkel na

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BULSINK het recht werkzaamheden door

derden te laten uitvoeren. De opdrachtgever is echter verplicht, ook in geval van inschakeling

van derden, de oplevering van een werk met BULSINK te verrichten. De Voorwaarden

worden mede bedongen ten behoeve van derden die al dan niet in dienstverband bij de

uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk

kunnen zijn.

3. BULSINK geeft aan welke informatie of documenten door de opdrachtgever in het kader

van een opdracht verstrekt moeten worden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de

tijdige en volledige verstrekking van deze informatie of documenten. Bij gebrek aan

duidelijke instructies van opdrachtgever staat het BULSINK vrij naar eigen inzicht te

handelen voor rekening en risico van opdrachtgever. De opdrachtgever verleent hierbij

daartoe een uitdrukkelijke volmacht. Daarnaast heeft BULSINK het recht de uitvoering van

de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens

de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan

BULSINK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten2010

totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft

goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de

opdrachtgever BULSINK derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering

het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen

partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het

tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BULSINK zal

opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties hebben, zal BULSINK de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. In afwijking van lid 3 zal BULSINK geen extra kosten in rekening kunnen brengen indien

de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden

toegerekend.

 

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in

het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie

geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de

aard van de informatie.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7. (Geheimhouding) van de Voorwaarden behoudt

BULSINK zich als volledig rechthebbende de rechten en bevoegdheden voor die haar

toekomen op grond van de intellectuele eigendomswetgeving, auteurs- en merkenrechten

daaronder begrepen.

2. Alle door BULSINK verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen,

tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de

opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

BULSINK worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. BULSINK houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen

vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Zonder schriftelijke toestemming van BULSINK is het een opdrachtgever niet geoorloofd

reclame te maken met betrekking tot een werk.

 

Artikel 9. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

1. Beiden partijen hebben de mogelijk de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden

tenzij de tekortkoming van dien aard is dat deze ontbinding niet gerechtvaardigd is.

2. Buiten het hiervoor onder 1. genoemde geval heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Op die situatie is artikel 7:764 BW van

toepassing.

3. BULSINK heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever in staat van

faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling verkeert, faillissement dan wel

voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar

crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de afnemer onder curatele

wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien zij

anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest.

3. De vorderingen van BULSINK op de opdrachtgever zijn ook onmiddellijk opeisbaar in de

volgende gevallen:

- na het sluiten van de overeenkomst aan BULSINK ter kennis gekomen omstandigheden

geven BULSINK goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal

voldoen;

- indien BULSINK de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft

zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

- indien de opdrachtgever overgaat tot staking of liquidatie van haar bedrijf of een belangrijk

gedeelte daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen;

4. Indien de opdrachtgever één of meer verbintenissen jegens BULSINK niet of niet

behoorlijk of niet tijdig nakomt, zijn alle overige (resterende) vorderingen van BULSINK op

de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. In de in dit artikel genoemde gevallen is BULSINK bevoegd de verdere uitvoering van de

overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één

en ander onverminderd het recht van BULSINK schadevergoeding te vorderen.

6. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan

BULSINK zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen,

welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate

bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in

redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is BULSINK bevoegd de overeenkomst te

ontbinden.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Eventueel door BULSINK geleverde of ter beschikking gestelde zaken blijven het

eigendom van BULSINK totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met BULSINK

gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te

vestigen.

3. Indien de opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat

zij zulks niet zal doen, is BULSINK gerechtigd de zaken, waarop het in lid 1 bedoelde

eigendomsvoorbehoud rust, weg te halen of weg te doen halen, ongeacht waar deze zaken

zich bevinden. De opdrachtgever (of de derde) is verplicht hiertoe alle medewerking te

verlenen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag of

gedeelte daarvan.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen

vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht BULSINK zo snel als redelijkerwijs

verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van BULSINK:

-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde of ter beschikking gestelde zaken te verzekeren en

verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis

van deze verzekering ter inzage te geven;

-alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan BULSINK op de manier die wordt

voorgeschreven in artikel 3:239 BW;2010

-de vordering die de opdrachtgever verkrijgt jegens haar afnemers bij het doorverkopen van

onder eigendomsvoorbehoud door BULSINK geleverde zaken te verpanden aan BULSINK

op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van BULSINK;

-op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die BULSINK

ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en ook de

opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

6. De opdrachtgever gebruikt de door BULSINK ter beschikking gestelde zaken uitsluitend

voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Het aanbrengen van wijzigingen aan

de ter beschikking gestelde zaken is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van

BULSINK.

7. De opdrachtgever is gehouden de ter beschikking gestelde zaken naar behoren te

onderhouden. De kosten van onderhoud en reparatie komen voor rekening van de

opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. In het geval van schade aan ter beschikking gestelde zaken zal de opdrachtgever BULSINK

onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, tenzij

deze schade het gevolg is van slijtage door normaal gebruik voor het doel waarvoor de zaken

ter beschikking zijn gesteld.

9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door of ten gevolge van

plaatsing of gebruik van de ter beschikking gestelde zaken, tenzij de door BULSINK ter

beschikking gestelde zaken ondeugdelijk zijn voor het doel waarvoor deze ter beschikking

zijn gesteld, sprake is van reeds bij de terbeschikkingstelling aanwezige gebreken of

BULSINK onjuiste instructies heeft verstrekt voor het gebruik van deze zaken.

10. De opdrachtgever is gehouden BULSINK te vrijwaren voor alle aanspraken als gevolg

van schade aan derden, respectievelijk aan eigendom van derden ten gevolge van plaatsing

respectievelijk door het gebruik van de ter beschikking gestelde zaken.

 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. De opdrachtgever dient de ingekochte goederen bij aflevering – of zo spoedig daarna als

mogelijk – te (laten) onderzoeken. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen of de

juiste zaken zijn geleverd, de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met

het overeengekomene en de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen

kwaliteitseisen.

2. Gebreken of tekorten aan de verrichte werkzaamheden/geleverde goederen dienen door de

opdrachtgever zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 72 uur na de aflevering schriftelijk

te worden gemeld aan BULSINK.

3. Door geheel of gedeeltelijke ingebruikneming of verwerking van de goederen vervalt ieder

recht van de opdrachtgever.

4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

5. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan BULSINK

worden geretourneerd.

 

Artikel 12. Prijzen

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs en/of vast

tarief overeenkomen, welke in de offerte nader wordt gespecificeerd. Door BULSINK aan de

opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.

2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffing van overheidswege.

3. Indien BULSINK met de opdrachtgever een vaste prijs en/of vast tarief overeenkomt, is

BULSINK niettemin gerechtigd tot verhoging van de productprijs en/of tarief. BULSINK zal

stijgingen in de lonen, extra kosten ten gevolge van overheidsmaatregelen en gewijzigd februari 2010

wetgeving, etc., doorberekenen.

4. Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen

werk zal BULSINK bij opdrachtgever in rekening brengen. Voor zover opdrachtgever de

noodzaak van een als gevolg van het opgedragen meerwerk voortvloeiende prijsverhoging

niet had moeten begrijpen zal BULSINK opdrachtgever daar op wijzen.

5. BULSINK is gerechtigd in gedeelten te factureren, zulks naar de stand van uitvoering van

de werkzaamheden, dan wel als voorschot op de eindafrekening.

Artikel 13. Betaling

1. BULSINK zal geheel naar eigen keuze de door haar te verrichten werkzaamheden en de

door haar te maken kosten op basis van voorschotnota’s, tussentijdse declaraties en

einddeclaraties aan de opdrachtgever in rekening brengen. Teveel betaalde gelden zullen na

beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever worden terugbetaald.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling achterwege

dan is opdrachtgever na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder nadere

ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de opdrachtgever rente aan BULSINK verschuldigd

over openstaande vorderingen van BULSINK van 2 % over het verschuldigde bedrag per

maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van BULSINK op volledige

schadevergoeding.

3. Alle kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde zijn voor

rekening van opdrachtgever. De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden

forfaitair gesteld op 40% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum

van € 750,00, onverminderd het recht van BULSINK aanspraak te maken op de werkelijke

kosten indien deze hoger zijn.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen

de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats

van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het

langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op

een latere factuur.

6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

7. Bij betalingen door BULSINK aan haar crediteuren (leveranciers, onderaannemers, ZZP-ers

etc.) wordt door BULSINK bij betaling binnen 8 dagen 2% betalingskorting in mindering

gebracht op de factuur van haar crediteur.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de

opdrachtgever aan BULSINK verstrekte gegevens. BULSINK is niet aansprakelijk voor de

gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. BULSINK is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het handelen of

nalaten van opdrachtgever, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van

de overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden, behoudens in geval van opzet

en/of bewuste roekeloosheid.

3. De aansprakelijkheid van BULSINK, voor zover deze door haar

aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de

verzekeraar gedane uitkering.

4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de

verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BULSINK beperkt tot het bedrag van

hetgeen opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan BULSINK verschuldigd is, zulks

echter tot een maximum van € 1.000,--.

5. De opdrachtgever zal BULSINK vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor

schade die verband houden met of voortvloeien uit handelen of nalaten van opdrachtgever,

haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of

daarmee samenhangende werkzaamheden, behoudens in geval van opzet en/of bewuste

roekeloosheid.

6. Iedere vordering jegens BULSINK vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop

de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft zijn verricht of hadden moeten zijn

verricht.

7. (Wettelijke) Garantietermijnen en een beroep op deze termijnen zijn onlosmakelijk verbonden met de verstrekking van een onderhoudscontract van opdrachtgever aan opdrachtnemer. Bij ontbreken van een (getekend) onderhoudscontract vervalt de aanspraak op alle garanties waarvoor geen (getekend) onderhoudscontract van toepassing is. 

 

Artikel 15. Overmacht

1. Indien BULSINK als gevolg van overmacht niet kan nakomen, is zij gerechtigd om de

uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht

oplevert voortduurt. Indien nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan

BULSINK de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige

schadevergoeding of boete gehouden te zijn.

2. Onder overmacht zijn mede begrepen alle van de wil van BULSINK onafhankelijke

omstandigheden die nakoming van een verbintenis tijdelijk of blijvend verhinderen of

onredelijk bemoeilijken.

3. Indien BULSINK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het

reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16. Geschilbeslechting en toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen BULSINK en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing.

2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk

geschil tussen opdrachtgever en BULSINK, in het geval de rechtbank bevoegd is, worden

beslecht door de Rechtbank te Breda. BULSINK blijft echter bevoegd de opdrachtgever te

dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde

rechter.

 

Artikel 17. Wijziging/aanvulling van de Voorwaarden en rechtsongeldigheid

1. BULSINK is bevoegd wijzigingen/aanvullingen in de Voorwaarden aan te brengen. Deze

wijzigingen/aanvullingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van

inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden

wijzigingen/aanvullingen jegens de opdrachtgever in werking zodra haar de wijziging is

medegedeeld.

2. Indien een bepaling van de Voorwaarden of de overeenkomst niet rechtsgeldig zal blijken

te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. De betreffende niet geldige bepaling zal

worden vervangen door een andere wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling

beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.

Ready for the future?

Let's build together